Sutartis, sąlygos ir taisyklės

January 18, 2016

DALYVAVIMO “SPALVOTAS ŠŪVIS” KLIŪTYSE IR/AR DAŽASVYDYJE SUTARTIS

Ši sutartis apibrėžia visas MB „Spalvotas šūvis“ projekto “SPALVOTAS ŠŪVIS” (toliau – SPALVOTAS ŠŪVIS kliūtys) sąlygas, dalyvių ir organizatorių teises, pareigas bei atsakomybių ribas. Dalyvis, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, jog yra susipažinęs su visomis sutartyje žemiau nurodytomis nuostatomis, su jomis sutinka, šią sutartį sudaro laisva valia ir įsipareigoja laikytis visų jos nuostatų SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių įveikimo metu.

Dalyvis:………………………………………………………………………………………………………………….

(Vardas pavardė, gimimo metai, parašas, data)

EKSTREMALUS RUOŽAS: SPALVOTAS ŠŪVIS KLIŪTYS IR DAŽASVYDIS

SPALVOTAS ŠŪVIS KLIŪTYS

Tai pagal rezervaciją organizuojamos kliūtys, kurių tikslai:

Įveikti iš natūralių ir dirbtinių kliūčių sudarytą trasą, esančią Degsnių k. (Degsnės k.) Senoji g. 3, (Koordinatės: 56.037492, 25.511730) (pirmas kaimelis už Steponių sodų).

Skatinti sveiką gyvenimo būdą, judėjimą ir ekstremalų sportą;

DAŽASVYDIS

Dažasvydžio tiklsas ekstremalaus sporto populiarinimas, taktinių įgūdžių, komandinio darbo gerinimas ir adrenalino kupina pramoga.

Bendrosios dažasvydžio taisyklės, su kuriomis kiekvienas dalyvis pasirašytinai privalo susipažinti ir sutikti prieš pradėdamas kliūtis ar dažasvydzio žaidimą.

Žymekliai (markeriai) reguliuojami taip, kad kamuoliuko skriejimo greitis neviršytų 90 metrų per sekundę. Kadangi dažų kamuoliukai yra gana lengvi (sveria kelis gramus) ir pradinis jų skriejimo greitis yra nedidelis, jie nesukelia mirtinų padarinių kaip švininiai, kuriais naudojamasi šaudant iš šaunamojo ginklo. Taigi net ir nesėkmingai pataikius, pats didžiausias nemalonumas yra mėlynė ir/ar patinimas (guzas).  

Prieš prasidedant žaidimui vyksta saugumo technikos INSTRUKTAŽAS, o lauke yra teisėjai, kurie stebi žaidėjo saugumą įvairiose situacijose. Elementarių saugumo taisyklių ignoravimas po perspėjimo yra puiki dingstis teisėjams pašalinti jus iš lauko už saugos zonos, nebeleidžiant asmeniui tęsti žaidimo, bei negrąžinti įmokos už žaidimą.

Pagrindinės taisyklės:

 1. Iš žymeklio (markerio) šaudykite tik specialiai tam skirtose vietose, neperžiangiant STOP juostos
 2. Visi esantys dažasvydžio zonoje, privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugines KAUKES. Įsitikinkite, kad kaukė nesmunka ir bus patogi žaidimo metu.
 3. Niekada nesitaikykite ginklu į žmones (išskyrus žaidimo laiką) net ir būdami tikri, kad jis neužtaisytas.
 4. Būdami už lauko ribų, naudokite markerio saugiklį.
 5. Imdami ar grąžindami markerį patikrinkite, ar jis užtaisytas.
 6. Niekada nežiūrėkite į markerio šaunamąjį vamzdį, nukreipę markerį į save.
 7. Žinokite žaidimo taisykles ir jų laikykitės.

Dalyviai, atvykę į SPALVOTAS ŠŪVIS kliūtis ar dažasvydį su savimi privalo turėti: asmens dokumentą, jei dalyvis – nepilnametis (11 – 17 m.), jis privalo pateikti papildomai tėvų (globėjų) raštišką sutikimą dalyvauti SPALVOTAS ŠŪVIS kliūtyse ar dažasvydyje.

Šauliai ir policijos rėmėjai ir kiti MB Spalvoto šūvio rėmėjai, norintys gauti nuolaidas, privalo pateikti galiojantį pažymėjimą.

DALYVIS:

 • pilnametis arba emancipuotas asmuo, turintis teisę sudaryti sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • asmuo nuo 11 iki 17 metų, lydimas pilnamečio arba pateikęs raštišką tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti SPALVOTAS ŠŪVIS kliūtyse arba dažasvydyje (jaunesni nei 11 metų asmenys dalyvauti negali);
 • neapsvaigęs nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų.
 • pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių ruožą ir dažasvydį ir neturintis jokių sveikatos problemų, dėl kurių SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių ruožo ir dažasvydio metu dalyviui galėtų kilti pavojus jo gyvybei ar sveikatai;
 • sudaręs Dalyvavimo SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių ruožo ir dažasvydio sutartį ir sumokėjęs dalyvio mokestį.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Renginyje gali dalyvauti visi norintys, sumokėję dalyvio mokestį ir atitinkantys dalyviui keliamus reikalavimus, pasitikrinę savo sveikatą ir pasirašę Dalyvavimo SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių ir dažasvydžio sutartį.

Būtina sąlyga VISIEMS dalyviams – tarpusavio pagarba ir supratimas. Dalyviai, nesilaikantys šių principų, yra pašalinami iš SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių ruožo ar dažasvydžio, nebeleidžiant asmeniui tęsti žaidimo, bei organizatorius pasilieka teisę negrąžinti įmokos už dalyvavimą.

Pinigai dalyviui gali būti grąžinami tik SPALVOTAS ŠŪVIS atšaukus registraciją ir visiškai neįvykus renginiui, jei neįvykimo priežastis nėra įtakota force majeure aplinkybių, keliančių grėsmę dalyvių saugumui sveikatos ar gyvybės aspektu.

SPALVOTAS ŠŪVIS atšaukus registraciją dėl nenumatytų aplinkybių dalyviui pasiūlomas kitas registracijos laikas arba grąžinami pinigai.

DALYVIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

Dalyvis supranta, kad organizatorius nesiima jokių aktyvių ar papildomų veiksmų, susijusių su dalyvio saugumo užtikrinimu SPALVOTAS ŠŪVIS aikštelėse, t.y., organizatorius nesuteikia jokių garantijų dalyviui dėl jo saugumo bei galimos patirti žalos SPALVOTAS ŠŪVIS dažasvydžio ir kitų pramogų dalyviai, pasirašydami šią sutartį, įsipareigoja patys rūpintis savo saugumu įveikiant kliūčių trasą, dažasvydžio aikštelėje bei prisiimti visas su tuo susijusias rizikas bei pasekmes.

Dalyvis patvirtina, kad SPALVOTAS ŠŪVIS pramogose dalyvauja savanoriškai, laisva valia, pritardamas SPALVOTAS ŠŪVIS tikslams.

SPALVOTAS ŠŪVIS aikštelėse bus atsakingas, atidus ir rūpestingas kitų asmenų sveikatos, gyvybės bei jų nuosavybės atžvilgiu.

Neprieštarauja, kad SPALVOTAS ŠŪVIS renginyje darytos nuotraukos ir filmuota medžiaga būtų laisvai, be atskiro sutikimo ir neatlygintinai naudojama organizatoriaus veikloje (pavyzdžiui, interneto tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir pan.) bei rinkodaros tikslais.

Prisiima visą riziką, susijusią su SPALVOTAS ŠŪVIS kliūčių ruožo, dažasvydžio žaidimo suvokimu, galimomis rizikomis ir padariniais.

Įvykus nelaimingam atsitikimui bus kviečiama greitoji medicinos pagalba, kuri atvyks bendrąja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, stovykloje, žygyje, žaidime tenka tik dalyviui. Tėvai (globėjai) prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią, bet kokią riziką (įskaitant ir pavojų sveikatai bei gyvybei) už nepilnamečius ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriui jokių pretenzijų.

Dalyvis įsipareigoja turėti priemones, reikalingas SPALVOTAS ŠŪVIS renginių metu, įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamą aprangą, avalynę (priklausomai nuo oro sąlygų) ir vaistus, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti SPALVOTAS ŠŪVIS renginiuose.

Dalyvis supranta, kad SPALVOTAS ŠŪVIS gali būti gyvūnų ir prisiima visas su tuo susijusias galimas rizikas. Pastebėjus laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti organizatoriui ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius.

Dalyvis pastebėjęs SPALVOTAS ŠŪVIS kliūtis, pavojingas dalyvių ar kitų asmenų gyvybei, įsipareigoja nedelsiant sustoti ir pranešti prižiūrėtojui.

Dalyvis įsipareigoja nešiukšlinti, nedegti ugnies be prižiūrėtojo ir neniokoti gamtos, norint įveikti kliūtis, negadinti inventoriaus ir prisiimti visą teisės aktų numatytą atsakomybę už savo veiksmus bei atlyginti organizatoriui žalą, padarytą SPALVOTAS ŠŪVIS kliūtims, gamtai ir(ar) inventoriui.

SPALVOTAS ŠŪVIS renginio metu draudžiama SPALVOTAS ŠŪVIS aikštėje paleisti vienus bėgioti ar palikti be priežiūros gyvūnus. Su priežiūra gyvūnus leidžiama atsivesti, tačiau šie gali gąsdintis šūvių ar sprogimų garsų.

ORGANIZATORIAUS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

Paruošti SPALVOTAS ŠŪVIS trasą, aikštelę ir kliūtis.

Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus, kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams.

Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės: už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu, kitų dalyvių, gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių, audros ar pan.) padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui; už oro sąlygas; asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą; prarastą, dingusį ar sugadintą turtą; kitus aukščiau minimus atvejus.

Organizatorius ar, bet kuris prižiūrėtojas turi teisę, bet kuriuo SPALVOTAS ŠŪVIS metu stabdyti arba nutraukti SPALVOTAS ŠŪVIS veiklą, jei iškilo rimtas pavojus, bet kuriam SPALVOTAS ŠŪVIS dalyviui ar visiems dalyviams. Tokiu atveju pinigai už dalyvio mokestį nėra grąžinami.

COVID-19 PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

Organizatoriaus:

Įsipareigoja vykdyti visus LR valdžios nustatytus reikalavimus dėl COVID-19 SPALVOTAS ŠŪVIS renginiuose.

Išlaikyti privalomus atstumus tarp dalyvių (jei to reikalaujama).

Pasilieka teisę keisti renginio datą dėl Covid-19, jei jis negalėtų vykti nurodytu laiku. Tokiu atveju jūsų registracija būtų perkelta į sekantį SPALVOTAS ŠŪVIS renginį.

Dalyvio:

Laikytis saugaus atstumo nuo kitų dalyvių pagal LR valdžios reikalavimus, dėvėti veido kaukę (jei to reikalaujama);

Prisiimti visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką dėl COVID-19  (pavojų sveikatai bei gyvybei) ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriui jokių pretenzijų.

Kontaktai:

Su organizatoriumi SPALVOTAS ŠŪVIS visais klausimais galima susisiekti šiais kontaktais: telefonu +370 614 12349, el. paštu: info@laukopramogos.lt

Dalyvis:………………………………………………………………………………………………………………….

(Vardas pavardė, gimimo metai, parašas, data)

ORGANIZATORIUS

MB „Spalvotas šūvis“, atstovaujama Ingridos Kudeliovės, įmonės kodas 306161173, registracijos adresas Taikos g. 9A – 37, Rokiškis, Lietuva.

Share this page